Hrvatska pošta

Održana 27. sjednica Nadzornog odbora

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je, dana 05. lipnja 2019. godine održana 27. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.

Na sjednici Nadzornog odbora je, između ostalog, donesena odluka o prihvaćenju Godišnjeg izvješća za 2018. godinu, koje sadrži Izvješće poslovodstva, godišnje financijske izvještaje uključujući Izvješće neovisnog revizora za HP-Hrvatsku poštu d.d. te nekonsolidirane i konsolidirane podatke za HP-Hrvatsku poštu d.d., kao i odluke o prihvaćanju nekonsolidiranih i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu te su iste upućene Glavnoj skupštini na utvrđenje i usvajanje.

Nadalje, donesene su i odluke kojima se Glavnoj skupštini predlaže donošenje odluka o raspodjeli dobiti ostvarene u 2018. godini, davanju razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora te dopuni djelatnosti društva i izmjeni Statuta dioničkog društva HP-Hrvatska pošta d.d.. Utvrđeno je Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini društva HP-Hrvatska pošta d.d. za 2018. godinu te je isto proslijeđeno Glavnoj skupštini na donošenje.
Ujedno, prihvaćeno je Izvješće Revizijskog odbora Nadzornom odboru društva HP-Hrvatska pošta d.d. te je primljena na znanje informacija o rezultatima poslovanja za razdoblje od I. – III. 2019. godine.