Hrvatska pošta

Kontakti

REGIJE 1-6

Regije se sastoje od služba dostave, službi upravljanja mrežom poštanskih ureda, odjela prijevoza i poslova sortiranja po područjima te područja održavanja i čišćenja.

Josip Poljak
Izvršni direktor Regije 1
Miroslav Živko
Izvršni direktor Regije 2
Tomislav Buljan
Izvršni direktor Regije 3
Marin Klanac
Izvršni direktor Regije 4
Ivan Drmić
Izvršni direktor Regije 5
Gento Ante Musa
Izvršni direktor Regije 6

 

UREDI PODRŠKE UPRAVI

Hrvatska pošta ima ukupno 15 ureda podrške Upravi koji su osnovani radi strateškog upravljanja tvrtkom. Time je poboljšana poslovna komunikacija te se organizacijska struktura danas temelji na usmjerenosti prema korisniku, kao i jasnim ovlastima i odgovornostima.

UPRAVA

Kontakt: 01/498 1002
e-pošta: uprava@posta.hr

URED UPRAVE
Matilda Sendi Delaš
Tajnik društva
Kontakt: 01/498 1258
​e-pošta: ured.uprave@posta.hr
 
URED ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
Ured je zadužen za regrutiranje i selekciju novih radnika, sklapanje ugovora o radu, razvoj i edukaciju zaposlenika, provođenje provjera stručnog znanja radnika, izradu obračuna plaća, nagrađivanja radnika te za vođenje radno-pravnih poslova za potrebe tvrtke.
Ivana Mirković Pogorilić
Izvršna direktorica
e-mail: ljudski.resursi@posta.hr
 
URED ZA KORPORATIVNE KOMUNIKACIJE
Ured je zadužen za poslove interne i eksterne komunikacije u Hrvatskoj pošti. U ovom Uredu se, među ostalim, obavljaju poslovi u vezi s internetskim i intranetskim stranicama tvrtke, stvaraju i objavljuju mjesečna i tjedna izdanja informativnih glasila, objavljuju priopćenja i izjave za medije te daju odgovori na medijske upite.
Krešimir Domjančić
Izvršni direktor
Kontakt: 01/498 1042
e-pošta: pr@posta.hr
 
URED ZA KORPORATIVNI MARKETING
Ured za korporativni marketing zadužen je za praćenje tržišnih trendova proizvoda i usluga iz područja poslovanja tvrtke, za upravljanje portfeljem proizvoda i usluga tvrtke (upravljanje komunikacijom i upravljanje odnosima s korisnicima), definiranje i implementiranje marketinške strategije.
Marijana Miličević
Izvršna direktorica
Kontakt: 01/480 6096
e-pošta: korporativni.marketing@posta.hr
 
URED ZA STRATEGIJU, RAZVOJ I KORISNIČKO ISKUSTVO
Ured za strategiju i razvoj jedan je od ureda podrške Upravi, čiji poslovi obuhvaćaju provođenje strateških i poslovnih analiza, razvoj i definiranje strategije, provođenje nadzora nad ostvarenjem strategije i utjecaja projekata na održivost i korisničko iskustvo, kreiranje inicijativa, ideja i aktivnosti u cilju razvoja i unaprjeđenja poslovanja. Također Ured se bavi razvojem i unaprjeđenjem poslovnih modela i predlaganjem te razvojem novih proizvoda i usluga, osim toga osigurava i usklađenost portfelja projekata s korporativnom strategijom i izrađuje okvir za prioritizaciju novih projekata.
Mladen Puzak
Izvršni direktor
Kontakt: 01/498 1099
e-pošta: strategija.razvoj@posta.hr
 
URED ZA PRAVNE POSLOVE
Djelokrug poslova ovog Ureda obuhvaća pružanje pravne potpore drugim organizacijskim jedinicama tvrtke, obavljanje svih vrsta pravnih poslova radi zaštite prava i interesa tvrtke, upravljanje razvojem, unaprjeđivanjem i primjenom prakse pravnih poslova te upravljanje sudskim sporovima i drugim postupcima koji se vode pred ovlaštenim tijelima.
Danijela Aničić
Izvršna direktorica
Kontakt: 01/498 1223
e-pošta: pravni.poslovi1@posta.hr
 
URED ZA KORPORATIVNU SIGURNOST
Ovaj Ured bavi se poslovima interne kontrole, brine se o sigurnosti i zaštiti ljudi, objekata i sredstava u poštanskom prometu, poslovima u vezi sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma, poslovima zaštite na radu, zaštite od požara i ekologije te se bavi svim aktivnostima radi prevencije štetnih događaja i otklanjanja sigurnosnih rizika iz područja kibernetičke sigurnosti.
Miroslav Kožul
Izvršni direktor
Kontakt: 01/3038 309
e-pošta: ured.korpsigurnost@posta.hr
 
URED ZA INTERNU REVIZIJU
Ured je zadužen za poslove utvrđivanja politike i postupaka za provedbu procesa interne revizije, izradom internih akata o rizicima i obrascima za dokumentiranje rizika, kontrolu provedbe smanjenja rizika radi poboljšanja poslovanja i provođenje unutarnjeg nadzora poslovanja u tvrtki.
Dražen Kobas
Izvršni direktor
Kontakt: 01/498 1042
e-pošta: internarevizija@posta.hr
 
URED ZA NABAVU
Zadužen je za pripremanje, razvijanje, koordiniranje i centralizirano upravljanje javnom nabavom, jednostavnom nabavom i nabavom izuzetom od primjene Zakona o javnoj nabavi, kao i izradom plana nabave za poslovnu godinu, koordiniranjem i praćenjem njegove realizacije te nadziranjem i koordiniranjem provođenja postupaka nabave.
Milena Serdarušić
Izvršna direktorica
Kontakt: 01/498 1079
e-pošta: info.javnanabava@posta.hr
 
URED ZA REGULATIVU 
Ovaj je Ured zadužen za praćenje i upravljanje aktivnostima tvrtke u vezi sa Zakonom o poštanskim uslugama te za pružanje potpore u provedbi poslovnih aktivnosti i projekata Hrvatske pošte koji su povezani s proizvodima iz područja poštanskih usluga. Ured, osim toga, zastupa tvrtku pred nacionalnom regulatornom agencijom mjerodavnom za područje Zakona o poštanskim uslugama, kao i pred ministarstvom mjerodavnim za tržište poštanskih usluga. Bavi se i lobiranjem za interese tvrtke, prati i upravlja odnosima s konkurencijom te prati međunarodne poštanske i financijske propise te razmjenjuje podatke s međunarodnim poštanskim i logističkim institucijama.
Igor Fabijanec
Izvršni direktor
Kontakt: 01/498 1020
e-pošta: odnosisregulatorom@posta.hr
 
URED ZA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
Ured za informacijske tehnologije bavi se, među ostalim, projektiranjem, razvojem, uvođenjem i održavanjem informacijskih sustava i podsustava u tvrtki, provodi strategiju uvođenja informacijskih tehnologija u tvrtku, održava informatičku i komunikacijsku opremu, aplikacijska rješenja i baze podataka, održava osobna računala, pisače i drugu IT opremu, a bavi se i edukacijom korisnika informacijskih sustava.
Kristijan Gruja 
Izvršni direktor
Kontakt: 01/662 6300
e-pošta: info.IT@posta.hr
 
URED ZA LOGISTIKU I REGIONALNU EKSPANZIJU
Ured se bavi razvojem tvrtke kroz logistiku i regionalnu ekspanziju, unaprjeđenjem i razvojem logističkih usluga te transportnog i skladišnog poslovanja tvrtke, predlaže, koordinira i vodi projekte, inovacije i investicije, povezuje i razvija informacijske sustave te radi na daljnjem širenju logističkih kapaciteta. Također, Ured planira razvoj i obnovu voznog parka.
Vanja Neral-Puljak
Izvršna direktorica
Kontakt: 01/498 1099
 
URED ZA OPTIMIZACIJU
Poslovi ovog Ureda obuhvaćaju pripremu i organizaciju mjerenja kvalitete obavljanja univerzalne usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu te izvještavanje, organizaciju praćenja i analizu pritužbi korisnika te poduzimanje mjera za njihovo uklanjanje. Ured izrađuje strategije optimizacije poštanskog prometa i poštanske mreže, unaprjeđuje postojeće i predlaže nove metode rada, koordinira poslove temeljnog poslovanja na razini Društva s ostalim organizacijskim jedinicama te pruža poslovnu potporu svim organizacijskim jedinicama. Bavi se, među ostalim, i predlaganjem i sudjelovanjem u provođenju digitalnih poštanskih usluga te pružanjem podrške u prodaji digitalnih poštanskih usluga, kao i praćenjem tržišnih trendova i konkurencije u poštanskim digitalnim uslugama, ali i praćenjem i unaprjeđenjem proizvoda i usluga kroz cijeli životni ciklus usluge.
Antonio Videka
Izvršni direktor


URED ZA FINANCIJE, RAČUNOVODSTVO I KONTROLING

Poslovi ovog Ureda obuhvaćaju pripremu i organizaciju mjerenja kvalitete obavljanja univerzalne usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu te izvještavanje, organizaciju praćenja i analizu pritužbi korisnika te poduzimanje mjera za njihovo uklanjanje. Ured izrađuje strategije optimizacije poštanskog prometa i poštanske mreže, unaprjeđuje postojeće i predlaže nove metode rada, koordinira poslove temeljnog poslovanja na razini Društva s ostalim organizacijskim jedinicama te pruža poslovnu potporu svim organizacijskim jedinicama. Bavi se, među ostalim, i predlaganjem i sudjelovanjem u provođenju digitalnih poštanskih usluga te pružanjem podrške u prodaji digitalnih poštanskih usluga, kao i praćenjem tržišnih trendova i konkurencije u poštanskim digitalnim uslugama, ali i praćenjem i unaprjeđenjem proizvoda i usluga kroz cijeli životni ciklus usluge.
Vida Čilić
Izvršna direktorica
 


URED ZA UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I OPĆIM POSLOVIMA

Ured izrađuje strategiju upravljanja nekretninama i godišnjih planova upravljanja nekretninama s provedbenim mjerama za realizaciju te koordinira i izrađuje plan troškova i investicija na razini Ureda. Provodi i koordinira aktivnosti vezane uz gospodarenje energijom i vodom, organizira poslove pripreme i prodaje hrane te čišćenja poslovnih prostora tvrtke. Među ostalim, organizira i upravlja poslovima uredskog i arhivskog poslovanja (prijam, signiranje, evidentiranje i otprema pošiljaka, interna i kurirska dostava, prikupljanje, evidentiranje, pohrana, čuvanje, arhivska obrada, odabir i izlučivanje arhivskoga gradiva) te korespondira s nadležnim državnim tijelima.
Ivan Stipić
Izvršni direktor
Ivica Paradžik
Pomoćnik izvršnog direktora


URED ZA PRODAJU

Ured organizira i provodi prodajne aktivnosti i naplatu usluga te izrađuje prodajne planove. Prati njihovu realizaciju, izrađuje analize i izvještaje, organizira i provodi prodajne aktivnosti povezane s ključnim kupcima i razvija odnose s ugovornim kupcima, kreira, predlaže, upravlja i provodi prodajne politike te planira strategije međunarodne trgovine. 
Mario Horak
Izvršni direktor

 

NACIONALNI SKLADIŠNO-SORTIRNI CENTAR

Izrađuje strateški plan razvoja razrade i usmjeravanja poštanskih pošiljaka te kontrolira ispunjavanje plana, razvija i planira strojne i ručne obrade poštanskih pošiljaka, normira i prati realizaciju poslova NSC-a, zaprima poštanske pošiljke od velikih korisnika te osigurava najbrže tokove poštanskih pošiljaka radi osiguravanja standarda kvalitete. Osim toga, prati trendove razrade i usmjeravanja poštanskih pošiljaka u okruženju, razradu i otpremu količina poštanskih pošiljaka prema pojedinačnim odredištima, sudjeluje u projektima vezanim uz poštansko poslovanje i međunarodno poštansko poslovanje te organizira posredovanje u carinskim postupcima. Također izrađuje raspored otpreme zaključaka u međunarodnom prometu, prikuplja podatke u vezi s naknadama šteta i isporukom pošiljaka, održava SASPP te organizira i provodi poslove u vezi sa zaštitom poštanskih pošiljaka u međunarodnom i unutarnjem prometu.
Davor Barišić
Izvršni direktor
Mladen Mihovilić
Pomoćnik izvršnog direktora