Hrvatska pošta

Javna nabava

Hrvatska pošta je kao sektorski naručitelj obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi, te za sklapanje ugovora i okvirnih sporazuma provodi odgovarajuće postupke nabave.

Kontakt:
Ured za nabavu
info.javnanabava@posta.hr
Tel.: 01 4981 079
Faks: 01 4981 295

Provedba javne nabave

U skladu s člankom 15. Zakona o javnoj nabavi pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave Hrvatska pošta utvrđuje općim aktom. Na temelju navedenog objavljuju se Upute za planiranje i provedbu javne i jednostavne nabave u 2024. godini.

Upute za planiranje i provedbu javne i jednostavne nabave u 2024. godini.

Nabava primjenom Zakona o javnoj nabavi

Sve objave javne nabave mogu se preuzimati na internetskoj stranici elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.hr

Nabava na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi

Hrvatska pošta može objaviti poziv na dostavu ponude u postupku nabave na koji se ne primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi. Takav postupak provodi se na temelju internih akata.

Pravilnik o nabavi robe, radova ili usluga na koje se ne primjenjuju odredbe ZJN

Sprječavanje sukoba interesa

U skladu s člankom 80. Zakona o javnoj nabavi Hrvatska pošta objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja ili s njim povezane osobe u sukobu interesa:
 

HRVATSKA POŠTA d.o.o. MOSTAR, Tvrtka Miloša b.b., Mostar, Bosna i Hercegovina, JIB: 4227270280004
ITeRATIO d.d., Slavonska avenija 24/6, Zagreb, OIB: 65507780271
ZUM energija d.o.o., Manterovčak 34A, Zagreb, OIB: 66036412011
SKYNET TELEKOMUNIKACIJE d.o.o., Graščica 7/A, Zagreb, OIB: 94431884144
GRADNJA ZAVELIM d.o.o., Bukovački vijenac 38, Zagreb, OIB: 73999244467
SANAC d.o.o., Dugoselska ulica 1D, Rugvica, OIB: 99410889025
ENERGOSOLIS d.o.o., Dugoselska ulica 1D, Rugvica, OIB: 60443060531
MANDRE LIFE d.o.o., Ulica Ede Murtića 2, 10000 Zagreb, OIB 61620264690
CROATIA PREMIUM d.o.o., Savska cesta 41, Zagreb, OIB: 59664510089
TANKERSKA NEXT GENERATION brodarsko d.d., Božidara Petranovića 4, Zadar, OIB: 30312968003
GREEN POWER ENERGY d.o.o., Dugoselska ulica 1D, Rugvica, OIB 31553008902

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

U skladu s člankom 28. Zakona o javnoj nabavi Hrvatska pošta vodi, objavljuje i ažurira Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (pdf)