Hrvatska pošta

EU kutak

Republika Hrvatska, kao članica Europske unije, koristi se mogućnostima različitih fondova za sufinanciranje razvojnih i društveno odgovornih projekata. Uz EU fondove dostupni su i nacionalni izvori financiranja koji su periodično dostupni u obliku potpora i subvencija, kao i razni financijski dokumenti.

Hrvatska pošta stvara pretpostavke potrebne za pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova i ostalih izvora financiranja i to u područjima energetske učinkovitosti, razvoja ljudskih potencijala, obnovljivih izvora energije, inovativnih poslovnih procesa, digitalizacije sustava te ostalih projekata sukladnih sa smjernicama razvojne Strategije Pošta2022.

U tu je svrhu u veljači 2020. osnovan Odjel za EU fondove i druge izvore financiranja potreban za uspostavu sustava i jačanje administrativnih kapaciteta za povlačenje sredstava iz fondova EU i drugih izvora financiranja te upravljanje implementacijom projekata financiranim iz EU fondova i drugih izvora financiranja. Zadaća je Odjela pružanje administrativne i stručne potpore ostalim organizacijskim jedinicama kako bi artikulirale i izrazile svoje razvojne potrebe koje bi se potencijalno mogle financirati iz EU fondova i ostalih izvora financiranja.