Hrvatska pošta

Održana Glavna skupština HP-Hrvatske pošte d.d.

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je dana 27. studenog 2018. godine održana Glavna skupština društva HP-Hrvatska pošta d.d. na kojoj je dana suglasnost na zaključenje Ugovora o prodaji 100% udjela u društvu HP Produkcija d.o.o. s društvom Hrvatski Telekom d.d.