Hrvatska pošta

Održana 2. sjednica Nadzornog odbora

Dana 18. travnja 2024. godine održana je 2. sjednica Nadzornog odbora HP d.d. na kojoj je dana suglasnost na Godišnje izvješće za 2023. godinu koje sadrži Izvješće poslovodstva, godišnje financijske izvještaje, uključujući Izvješće neovisnog revizora za HP - Hrvatsku poštu d.d. te nekonsolidirane i konsolidirane podatke za HP - Hrvatsku poštu d.d., kao i na konsolidirane i nekonsolidirane godišnje financijske izvještaje za 2023. godinu, čime su isti utvrđeni od strane Nadzornog odbora i Uprave. Prihvaćeno je Izvješće Revizijskog odbora HP - Hrvatske pošte d.d. Nadzornom odboru o pojedinačnim i konsolidiranim financijskim izvještajima HP - Hrvatske pošte d.d. i Izvješću neovisnog revizora za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. godine. Nadzorni odbor donio je Odluku kojom daje suglasnost i prihvaća Odluku Uprave o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini te je istu zajedno s prijedlogom razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova u 2023. godini te članovima Nadzornog odbora za nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2023. godini uputio Glavnoj skupštini na donošenje. Usvojeno je Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini društva HP - Hrvatska pošta d.d. za 2023. godinu. Ujedno, dana je suglasnost na Odluku Uprave Društva o pokretanju postupka nabave, za predmet nabave: Opskrba električnom energijom, broj: HP-12/1-019023/24 od 16. travnja 2024. godine.