Hrvatska pošta

Održana Glavna skupština

Dana 9. travnja 2024. godine održana je Glavna skupština društva HP - Hrvatska pošta d.d. na kojoj su g. Željko Franić i gđa Željka Perković Simeonov imenovani članovima Revizijskog odbora HP - Hrvatska pošta d.d. Mandat imenovanih članova Revizijskog odbora HP - Hrvatska pošta d.d. počinje s danom 9. travnja 2024. godine i traje do 1. srpnja 2024. godine.